Türk – İslam Tarihi Kronolojisi

Türk - İslam Tarihi Kronolojisi

Türk – İslam Tarihi

Türk – İslam Tarihi, bilindiği gibi çok dolu bir tarihtir. Bu yüzden bu doluluğu özetleyip kısaltarak bir Türk – İslam Tarihi kronolojisi açma gereği duydum. İyi okumalar.

Milattan Önce

220:  Büyük Hun Devleti’nin kuruluşu.
214:  Çin Seddi’nin yapımının tamamlanması.
209:  Mete’nin Hun Devleti’nin başına geçmesi.
174:  Mete’nin vefatı.
 60:   İpek Yolu’nun Çin denetimine girmesi.
 58:  Hun İmparatorluğu’nun Doğu ve Batı Hunları olarak ikiye ayrılması.
 36:  Batı Hun Devleti’nin yıkılması.
 18:  Doğu Hunlarının yeniden güçlenmeleri ve bağımsızlıklarını kazanması.
  0:   Hz. İsa’nın doğumu ve miladi takvimin başlangıcı.

Milattan Sonra Türk – İslam Tarihi

  48:  Hun İmparatorluğu’nun, Kuzey ve Güney Hunları olarak ayrılması.
150:  Kuzey Hun Devleti’nin yıkılması.
216:  Güney Hun Devleti’nin Çin tarafından ortasan kaldırılması.
224:  Sasani Devleti’nin kurulması.
313:  Hristiyanlığın Roma’da serbest bir din olarak kabul edilmesi.
375:  Kavimler Göçü.
395:  Roma İmparatorluğu’nun ikiye ayrılması.
434:  Attila’nın Avrupa Hun Devleti’nin başına geçmesi.
447:  Attila’nın Doğu Roma Seferi.
451:  Attila’nın Batı Roma (Galya) seferi.
452:  Attila’nın İtalya Seferi.
453:  Attila’nın vefatı.
476:  Batı Roma İmparatorluğu’nun yıkılması.
552:  Göktürk Devleti’nin kurulması.
557:  Akhunlar Devleti’nin yıkılması.

571:  Hz. Muhammed’in (s.a.v.) Mekke’de doğumu.

582:  Göktürk İmparatorluğu’nun ikiye ayrılması.
610:  İlk vahiy’in gelmesi
622:  Hz. Muhammed (s.a.v.) in Mekke’den Medine’ye göç etmesi. Hiçri
 takvimin başlangıcı.
624:  Bedir Savaşı.
634:  Kaynuka Yahudilerinin Medine’den Çıkarılması.
625:  Uhud Savaşı, Hz. Hamza’nın Şehid edilmesi.
626:  Raci Olayı. Beni Nadir Gazası. Bi’r-i Maüne Faciası.
627:  Hendek Savaşı.
628:  Hudeybiye Barışı, İslam’a Davet için Elçiler Göndermek.
629:  Hayber Kalesi’nin Fethi. Mute Harbi.
630:  Mekke’nin Fethi. Doğu Göktürklerin Çin egemenliği altına girmeleri Huneyn savaşı.
Evtas savaşı ve Taif kuşatması.
630:  Tebük Savaşı.
632:  Hz. Muhammed ( s.a.v.) in vefatı. Dört Halife Döneminin başlaması.
632:  Veda Haccı, Veda Hutbesi.
634:  Ebu Bekr’in (r.anh) vefatı. Hz. Ömer’in (r.anh) halife olması.
636:  Kadisiye Savaşı.
637:  Kudüs’ün Hz. Ömer (r.anh) tarafından teslim alınması.
642:  Nihavend Savaşı.İran ve Mısır’ın Müslümanlar tarafından Fethi.
644:  Hz.Ömer’in (r.anh) vefatı. Hz. Osman’ın Halife olması.
656:  Hz. Osman’ın vefatı. Hz.Ali’nin (r.anh) halife olması.
657:  Sıffın Savaşı.
661:  Hz.Ali’nin vefatı. Dört Halife Döneminin sona ermesi. Emeviler Döneminin başlaması.
680:  Karbela olayı.
681:  İkinci Göktürk Devletinin kuruluşu.
711:  Tarık bin Ziyad’ın İspanya’ya çıkması.
732:  Puvatya Savaşı.
744:  İkinci Göktürk Devleti’nin yıkılışı. Uygur Devleti’nin kuruluşu.
750:  Emevi Devleti’nin yıkılışı. Abbasi Devleti’nin kuruluşu.

751:  Talas Savaşı. Türklerin İslamiyete geçtiği savaş olarak bilinir.

756:  Endülüs Emevi Devleti’nin kuruluşu.
805:  Frankların, Avar Devleti’ne son vermeleri.
840:  Uygur Devleti’nin yıkılışı. Kırgızların devlet kurmaları. Karahanlar Devleti’nin kuruluşu.
868:  Tolunoğulları Devleti’nin kuruluşu.
875:  Samanoğulları Devleti’nin kuruluşu.
905:  Tolunoğulları Devleti’nin yıkılışı.
910:  Fatımiler Devleti’nin kuruluşu.
935:  Ihşidiler Devleti’nin kuruluşu.
963:  Gazneliler Devleti’nin kuruluşu.
969:  Ihşidiler Devleti’nin yıkılışı.
999:  Samanoğulları Devleti’nin yıkılışı.
1007: Selçuk Bey’in vefatı.
1015:  Çağrı Beyin Anadoluya gelmesi.
1031:  Endülüs Emevi Devleti’nin yıkılışı.
1040:  Dandanakan Savaşı. Büyük Selçuklu Devleti’nin kuruluşu.
1048:  Pasinler Savaşı.
1055:  Tuğrul Beyin Bağdat’a girmesi.
1063:  Tuğrul Beyin vefetı.
1064:  Alp Arslan’ın hükümdar olması.
1067:  Alp Arslan’ın Türkistan Seferi.
1071:  Malazgirt Savaşı.
1072:  Alp Arslan’ın vefatı. Melikşah’ın hükümdar olması.
1075:  Süleyman Şahın İznik’i alması.
1077:  Türkiye Selçukluları Devleti’nin kurulması.
1086:  Süleyman Şahın vefatı.
1092:   Melikşah’ın vefatı. I. Kılıç Arslan’ın hükümdar olması.
1096:   I. Haçlı seferinin başlaması.
1107:   I. Kılıç Arslan’ın vefatı.
1144:   Musul Atabeyinin Urfa’yı Haçlılardan geri alması.
1147:  II. Haçlı Seferi.
1157:  Sencer’in vefetı. Büyük Selçuklu Devleti’nin parçalanması.
1171:  Fatımiler Devleti’nin yıkılışı.
1174:  Eyyubiler Devleti’nin kurulması.
1176:  Miryokefalon Savaşı.
1187:  Gazneliler Devleti’nin yıkılışı. Selahaddin Eyyubi’nin Kudüs’ü alması.
1189:  III. Haçlı Seferi.
1201:  Saltuklular Beyliği’nin sona ermesi.
1204:  IV. Haçlı Seferi. İstanbul’da Latin Krallığı’nın kurulması.
1206:  Delhi Türk Sultanlığı’nın kurulması.
1212:  Karahanlılar Devleti’nin yıkılışı.
1227:  Cengiz Hanın vefatı.
1230:  Yassıçimen Savaşı.
1231:  Celaleddin Harzemşah’ın vefatı.
1237:  I. Alaeddin Keykubad’ın vefatı.
1243:  Kösedağ Savaşı.
1246:  II. Gıyaseddin Keyhüsrev’in vefatı.
1250:  Eyyubiler Devleti’nin yıkılışı. Memlük Devleti’nin kuruluşu.
1258:  Abbasi Devleti’nin yıkılışı.
1277:  Baybars’ın Anadolu’ya gelmesi. Karamanoğlu Mehmet Beyin Türkçeyi resmi dil ilan etmesi.
1281:  Ertuğrul Bey’in vefatı

1299:  Osmanlı Devleti’nin kuruluşu, Yarhisar, Bilecik ve İnegöl kalelerinin ele geçirilmesi.

1300:  Yenişehir’in ele geçirilmesi.
1302:  Koyunhisar Savaşı.
1308:  II. Mesut’un vefatı ve Türkiye Selçukluları Devleti’nin sona ermesi.
1326:  Bursa’nın Fethi.
1327:  Orhan Bey zamanında ilk Osmanlı Akçesini bastırması.
1329: Pelekanon Savaşı.
1330:  İznik’te ilk Osmanlı medresesinin açılması.
1336:  İlhanlı Devleti’nin yıkılması.
1337:  İzmit’in fethi.
1353:  Türklerin Rumeli’ye geçişi.
1353:  Süleyman Paşanın ölümü.
1362:  Edirne’nin Fethi.
1364:  Sırp Sındığı Zaferi.
1371:  Çirmen Savaşı.
1369:  Timur’un Emir ilan edilmesi.
1389:  I. Kosava Savaşı. I. Murat’ın şehit olması.
1391:  Yıldırım Beyazıd’ın İstanbul’u kuşatması.
1393:  Bulgar Krallığı’na son verilmesi.
1396:  Niğbolu Savaşı
1402:  Ankara Savaşı.
1403:  Yıldırım Beyazıd’ın ölümü.
1402 -1413: Fetret Devri.
1403:  Akkoyunlu Devleti’nin kuruluşu.
1409:  Süleyman Çelebi’nin ” Mevlit’i” yazması.
1413:  Çelebi Mehmet’in Osmanlı Devleti’ni yeniden bir yönetim altına toplaması.
1416:  Venediklilerle ilk Deniz Savaşı.
1421: Çelebi Mehmet’in ölümü, II. Mrat’ın padişah olması.
1422:  II. Murat’ın İstanbul’u kuşatması.
1428:  Şeybaniler Devleti’nin kurulması.
1444:  Edirne Segedin Antlaşması, Varna Savaşı.
1448:  II. Kosava Savaşı.
1451:  II. Murat’ın ölümü, II. Mehmet’in padişah olması.

1453:  İstanbul’un fethi.

1456:  Kazak Hanlığı’nın  kurulması.
1459:  Sırbistan’ın fethi.
1460:  Mora’nın fethi.İsfendiyaroğulları Beyliği’ne son verilmesi.
1461:  Trabzon’un Fethi.
1462:  Eflak’ın Osmanlıya Bağlanması.
1466:  Bosna ve Hesek’in fethi. Konya ve Karaman’ın alınması.
1469:  Karakoyunlular Devleti’nin yıkılışı.
1473:  Otlukbeli Savaşı.
1476:  Boğdan’ın Osmanlı Devleti’ne bağlanması.
1477:  Kırım Hanlığı’nın Osmanlı Devleti’ne bağlanması.
1478:  Arnavutluk’un fethi.
1480:  Otranto’nun alınması
1481:  Fatih Sultan Mehmet’in ölümü II. Bayezıd’ın padişah olması.
1484:  II. Beyazıd’ın Boğdan seferi.
1489:  Hindistan deniz yolunun bulunması.
1495:  Cem Sulta’nın ölümü.
1498:  Hint deniz yolunun bulunması.
1502:  Akkoyunkular Devleti’nin yıkılışı.
1507:  Timur Devleti’nin sona ermesi.
1511:  Şahkule isyanının çıkması.
1512:  Yavuz Sultan Selim’in tahta çıkışı.
1514:  Çaldıran Savaşı.
1516:  Mercidabık Savaşı.
1517:  Ridaniye Savaşı. Memlük Devleti’nin sona ermesi.
1520:  Yavuz Sultan Selim’in ölümü, Kanuni Sultan Süleyman’ın padişah olması.
1521:  Belgrad’ın fethi.
1522:  Rodos’un fethi.
1526:  Mohaç Savaşı.
1529:  I. Vayana kuşatması.
1532:  Kanuni Sultan Süleyman’ın Almanya seferi.
1533:  Barbaros Hayretin Paşa’nın İstanbul’a gelmesi.
1534:  Kanuni’nin ırakeyn seferi. Bağtad’ın fethi. Barbaros Hayretin Paşa’nın Kaptan-ı Deryalığa ve Cezayir Beylerbeyliği’ne atanması.
1538:  Preveze Deniz Zaferi. I. Hint seferi
1541:  Macaristan’ın Osmanlı Topraklarına katılması.
1551:  Trablusgarp’ın fethi. İkinci Hint seferi.
1552:  Üçüncü Hint seferi.
1553:  Kanuni’nin Nahçıvan seferi. Dördüncü Hint seferi.
1555:  İstanbul’da ilk kahvehanenin açılması.
1559:  Şehzade Bayezid ve II. Selim’in konya ovasındaki savaşı, Cerbe Deniz savaşı.
1565:  Malta seferi, Turgut Reis’in şehit düşmesi.
1566:  Kanuni Sultan Süleyman’nın Zigetvar seferi ve vefatı.
1569:  Don-Volga kanalının açılmasına başlanması.
1571:  Kıbrıs’ın Fethi ve İnebahtı Deniz Savaşı.
1574:  Tunus’un fethi, II.Selim’in ölümü, III. Murat’ın padişah olması.
1575:  Lehistan’ın Osmanlı himayesine girmesi.
1568:  Yemen’in fethi.
1569:  Osmanlı hakimiyetinin Uzak Doğuya yayılması. Sumatra seferi.
1577:  Osmanlı-İran savaşlarının yeniden başlaması.

1579:  Sokullu Mehmet Paşanın vefatı.

1596:  Eğri Kalesi’nin alınması, Hoçova Savaşı, Kanije’nin Fethi.
1601:  Kanije savunması.
1606:  Zitvatorok Antlaşması.
1612:  Nasuh Paşa ( II. İstanbul) Antlaşması.
1617:  Osmanlı Devleti ile Lehistan arasında Bussa barışının yapılması.
1618:  II. Osman’ın (Genç Osman) padişah olması. Serav Antlaşması.
1621:  Osmanlı – Lehistan Savaşı.
1622:  II. Osman’ın öldürülmesi.
1623:  IV. Murat’ın padişah olması.
1633:  Kahvehanelerin kapatılması ve tütün yasağı.
1635:  IV. Murat’ın Revan seferi.
1638:  Bağtad’ın alınması.
1639:  Kasr-ı Şirin Antlaşması.
1645:  Girit Savaşının başlaması.
1651:  Kösem Sultan’ın öldürülmesi.
1664:  Vasvar Antlaşması.
1669:  Girit’in Fethi.
1672:  Bucaş Antlaşması.
1678:  Çehrin Seferi.
1683:  II. Viyana Kuşatması.
1691:  Salankamen Savaşı.

1699:  Karlofça Antlaşması.

1700:  İstanbul Antlaşması.
1703:  Edirne olayı II. Mustafa’nın tahttan indirilmesi. III. Ahmet’in padişah olması.
1709:  Poltova Savaşı.
1711:  Prut Savaşı ve Antlaşması.
1715:  Osmanlı – Venedik savaşı.
1716:  Nemçe seferinin açılması.
1718:  Pasarofça antlaşması.
1724:  Erivan’ın fethi.
1727:  İstanbul’da ilk Türk Matbaası’nın açılması.
1730:  Patrona Halil İsyanı, Lale Devri’nin sona ermesi.
1736:  Osmanlı-Rus Osmanlı-Avusturya Savaşlarının başlaması.
1739:  Belgrad Antlaşması.
1740:  Fransa ile kapitülayonların yenilmesi.
1744:  Nadir Şah’ın Kars muhasarası.
1768:  Osmanlı-Rus Savaşının başlaması.
1770:  Çeşme’de Osmanlı donanmasının Ruslar tarafından yakılması.
1773:  Mühendishane-i Bahri-i Hümayun’un açılması.
1774:  Küçük Kaynarca Antlaşması.
1783:  Rusya’nın Kırım’ı kendi topraklarına katması.
1789:  III. Selim’in padişah olması. Fransız ihtilali.
1791:  Ziştovi Antlaşması.
1792:  Yaş Antlaşması.
1798:  Napolyon’un Mısır seferi.
1804:  Sırp İsyanı. Napolyon’un kendini imparator ilan etmesi.
1806:  Osmanlı-Rus Savaşı.
1807:  Kabakcı Mustafa İsyanı. III. Selim’in tahttan indirilmesi.
1808:  III. Selim’in öldürülmesi. II. Mahmut’un padişah olması.
1812:  Bükreş Antlaşması.
1821:  Mora İsyanı’nın başlaması.
1826:  Yeniçeri Ocağı’nın kapatıması.
1827:  Türkiye’de ” Buğ gemisi” diye adlandırılan ilk buharlı geminin
          çalışmaya başlaması.
1829:  Edirne Antlaşması, Yunan Devleti’nin kurulması. Balta Limanı Ticaret Antlaşması’nın imzalanması.
1830:  Cezayir’in Fransızlar tarafından işgali.
1831:  Mehmet Ali Paşa’nı isyanı.
1833:  Kütahya Antlaşması.
1839:  Nizip Savaşı, II. Mahmut’un vefatı, Tanzimat Fermanı’nın ilanı.
1841: Londra Antlaşması ve Boğazlar sorununun çözümlenmesi.
1842:  İdari bir merkez olarak kazaların kurulması.
1847:  Bank-ı Dersaadet’in ( İstanbul Bankası) açılması.
1853:  Osmanlı – Rus Savaşı.
1854:  Kırım Savaşı, Silistre müdafası.
1855:  Türk ordusunun Kerç bağazına asker çıkarması.
1856:  Paris Antlaşması, Islahat Fermanı’nın ilanı. Bank-ı Osmanı’nin açılması.
1858:  İstanbul Kız Rüştiyesi’nin açılması. Cidde Olayları. Osmanlı-Karadağ savaşı.
1859:  Mekteb-i Mülkiye’nin açılması.
1860:  Islah-ı Sanayii Komisyonu’nun kurulması. Tercüman-ı Ahval gazetesinin çıkarılması.
Kanunu’nun çıkarılması.
1867:  Sultan Aziz’in Avrupa seyahatine hareketi.
1868:  Galatasaray Sultanisi ve Sanayi Mektebi’nin açılması. Şura-yı Devlet (Danıştay) kuruldu. İstanbul Emniyet Sandığı kuruldu.
1870:  Mecelle’nin hazırlanması.
1874:  Hukuk Mektebi’nin açılması.
1876:  Abdülaziz’in tahttan indirilmesi II. Abdülhamit’in padişah olması. Bulgaristan’ın bağımsızlığını ilan etmesi. Avusturya’nın Bosna Hersek’i kendi topraklarına katması.
1878:  Ayestefanos ve Berlin Antlaşmaları.

1881:  Mustafa Kemal Atatürk’ün doğumu. Tunus’un Fransızlar tarafından işgali.

1882:  Mısır’ın İngilizler tarafından işgali. Düyun-u Umumiye İdaresi’nin kurulması.
1888:  Ziraat Bankasının açılması.
1895:  Baytar Mektebi’nin açılması.
1896:  Girit isyanı.
1897:  Osmanlı-Yunan Savaşı.
1908:  İkinci Meşrutiyet’in ilanı. Girit’in Osmanlı devletinden ayrılması.
1909:  31 Mart Olayı, II. Abdülhamit’in tahtan indirilmesi.
1911:  Trablusgarp Savaşı.
1912:  Uşi Antlaşması, Balkan Savaşı’nın başlaması.
1913:  Balkan Savaşı’nın sona ermesi.
1914:  Birinci Dünya Savaşı’nın başlaması.
1915:  Çanakkale Cephesi’nin açılması, Çanakkale Deniz Zaferi, Anafartalar Savaşı.
1917:  Rusya’da ihtilal çıkması.
1917:  Birinci Dünya Savaşı’nın sona ermesi, Mondros Ateşkes Antlaşması.
1919:  15 Mayıs İzmir’in Yunanlılar tarafından işgali.
1919:  19 Mayıs Mustafa Kemal’in Samsun’a çıkması.
1920:  10 Ağustos Sevr Antlaşması’nın imzalanması.
1922:  Saltanatın kaldırılması.
1923:  Mustafa Kemal Atatürk’ün Türkiye Cumhuriyeti’ni kurması.
Kronolojiyi 1923’te bitirmem Türk – İslam Tarihi’nin bu tarihte bittiği anlamına gelmiyor. Sadece yakın tarih birçok dolu ve herkesçe bilinen olaylarla geçtiği için yazma gereği duymadım.

Son Yazılar

Leave a Comment