İslamiyet’ten Önce Arap Yarımadası | Cahiliye Dönemi

İslamiyet'ten Önce

İslamiyet’in Doğduğu Yer : Arap Yarımadası

Arap Yarımadası, yani Mekke ve Medine’nin bulunduğu yer, Hz. Peygamber’e İslam dininin ilk indiği ve ilk yayılmaya başladığı yerdir. Bu bölgenin en önemli bölgeleri Hicaz, Yemen ve Necid’di. Bu yarımada, tarım ve hayvancılık ile geçimini sağlıyordu. Mekke ve Medine taraflarından ticaret yollarının geçmesiyle birlikte ise ekonomik olarak bu yörelerin iyi olduğunun göstergesiydi.

İslamiyet’ten Önce

Arabistan’da İslam öncesinde yıldızlara, güneşlere tapan insanlar, putperestler, Hristiyanlar, Museviler ve Hz. İbrahim’in dinine mensup Hanifler bulunuyordu.

Bu yarımadada yaşayanların yaşayış şekilleri kabile biçimindeydi. Her kabilenin başında şeyh adı verilen kişiler bulunurdu. Kabileler aynı kökten gelen ailelerden oluşuyordu.

Arap ailelerinde söz sahibi erkekti ve erkeklerde çok eşlilik görülürdü. Kız çocuklarına ise haklarından yararlanamazdı. Kız çocuk babaları, kızlarını diri diri toprağa gömecek kadar vahşet içindeydiler.
Kabileler arası sık sık kan davaları olurdu. Halk köleler ve hürler olarak ikiye ayrılmıştı. Köleler mal gibi alınıp, satılarak ticaret malı olarak kullanılırdı.
Şehirlerde yaşayanlara medeni, çöllerde yaşayanlara ise bedevi denmekteydi. Bedeviler göçebe olarak yaşarlar ve hayvancılıkla uğraşırlardı. Çöl şartlarına dayanıklı deve, koyun, keçi ile beslenirlerdi. Medeniler ise tarım ve ticaretle uğraşırdı. Arap yarımadasındaki en önemli tarım ürünü hurmaydı.

Konuşma ve yazı dili olarak Arapça kullanılırdı. Ticari ve toplumsal hayatın en önemlisi, Mekke civarında kurulan Panayırlardı.

Mekkede yaşayanlar kervan ticareti ile uğraşır, gelen malları Suriye ve Mısır’a taşırlardı. Ticaretle uğraşanlar zenginleşir ve halk tarafından itibarlı olarak kabul edilirdi.

İşte İslam’ın Peygamber’e indirilmesinden önce böyle bir dönem yaşanmıştır bu yarımadada. Bu döneme Kuran-ı Kerim ve hadis gibi kaynaklarda “Cahiliye Dönemi” diye bahsedilmiştir. İslam öncesi Arap yarımadası, gerçekten de cahil ve vahşi bir topluluktan oluşuyordu.

Son Yazılar

Leave a Comment